Tracker
Nowy, pasywny typ produktu oparty o indeks DAX, teraz bez opłaty za zarządzanie - sprawdź
Analizy techniczne
Rozpoczynamy cykliczne publikowanie analiz dla wybranych instrumentów bazowych. Sprawdź co sądzi o nich analityk ING.
Analizy

[ropa Brent, EUR/USD, WIG20] Analiza techniczna – 08.07.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna
Zapraszamy na przegląd rynku.

Ropa Brent

Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: Neutralny

Wsparcie 1: 83,55 Opór 1: 89,25
Wsparcie 2: 78,00 Opór 2: 92,00

Brent Oil daily chart.png

Długoterminowy trend na wykresie tygodniowym (nie pokazany) jest boczny i waha się między 71,50 USD/bbl a 99,00 USD/bbl. Ceny poruszają się w tym przedziale od dwóch lat. Wybicie którejkolwiek ze stron jest konieczne, by oczekiwać kolejnego trwałego, długoterminowego trendu wzrostowego. Naszym zdaniem wybicie powinno nastąpić w górę, powyżej poziomu 99,00 USD za baryłkę. Będzie to jednak proces, który powinien zostać potwierdzony.
Długoterminowa konsolidacja powraca na wykresie dziennym, chociaż zobaczymy rajdy i korekty w ramach długoterminowej konsolidacji. Wykres dzienny pokazuje większy trójkąt pomiędzy zielonymi liniami. Dolna krawędź tej formacji zapewnia wsparcie w okolicach 78,00 USD za baryłkę, a górna krawędź tej formacji stanowi opór w okolicach 89,25 USD za baryłkę.
Niedawny czerwcowy rajd, po osiągnięciu minimum na poziomie 76,76 USD/bbl, dobiega końca, a górny koniec trójkąta pokazuje, że istnieje potencjał wzrostu do poziomu około 89,25 USD/bbl. Kwietniowy szczyt oferuje kolejny poziom oporu w okolicach poziomu 92,00 USD/bbl. Zamknięcie powyżej oporu w okolicy 92,00 USD/bbl jest konieczne, aby oczekiwać ruchu w kierunku kolejnego oporu w okolicach 99,00 USD za baryłkę.
Dopóki jednak nadchodząca przerwa/wycofanie będzie częścią udanego testu linii EMA-200 w okolicy 83,90 USD/bbl i linii MA-50 na poziomie 83,55 USD/bbl, nie powinniśmy być zbyt niedźwiedzi. Po wyższym dnie wokół tych linii średnich kroczących powinien nastąpić kolejny wzrost cen powyżej górnego końca trójkąta i oporu w pobliżu 92,00 USD w celu przetestowania silnego oporu i górnego końca zakresu na wykresie tygodniowym wokół poziomu 99,00 USD za baryłkę.
Tylko zamknięcie poniżej linii EMA-200 i MA-50 sygnalizowałoby ruch w kierunku dolnego końca trójkąta, obecnie w okolicach poziomu 78,00 USD za baryłkę.

EUR/USD

Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: Neutralny

Wsparcie 1: 1,0785 Opór 1: 1,0990
Wsparcie 2 : 1,0665 Opór 2 : 1,1125

EURUSD daily chart.png

Brak wyraźnego trendu krótkoterminowego na wykresie dziennym EUR/USD. Podobnie jak w przypadku ropy Brent, obserwujemy większy trójkąt jako formację konsolidacji. Ta beztrendowa faza została potwierdzona przez ceny oscylujące wokół płaskich długoterminowych linii średnich kroczących, z linią EMA-200 na poziomie 1,0795 i linią MA-50 w okolicach 1,0785. Granice tego trójkąta znajdują się między 1,0665 na dolnym boku i 1,0990 na górnym końcu.
Niemniej jednak uważamy, że niespodzianka będzie na plus, co sugeruje możliwe wybicie powyżej górnego końca trójkąta wokół 1,0990. Byłoby to bycze, chociaż potencjał wzrostowy na wykresie dziennym pozostaje stosunkowo ograniczony. Następny silny opór na wykresie dziennym znajduje się pomiędzy poziomymi liniami w okolicach 1,1125 i 1,1250.
Wykres tygodniowy (nie pokazany) również porusza się w bok, pokazując udaną konsolidację powyżej poziomego wsparcia w pobliżu 1,0485 od początku 2023 roku. Tygodniowe zamknięcie powyżej linii EMA-200 na poziomie 1,0962 poprawi obraz sytuacji, a tygodniowe zamknięcie powyżej szczytu z 2023 r. w okolicach 1,1250 sugeruje dalszy potencjał wzrostowy na wykresie tygodniowym. 10-letnia linia trendu spadkowego będzie stanowić kolejny silny opór w okolicy poziomu 1,1500.

WIG20

Długoterminowy trend: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy

Wsparcie 1 : 2,507 Opór 1 : 2,601
Wsparcie 2 : 2.415 Opór 2 : 2.690

WIG20 Index daily chart.png

Na wykresie dziennym panuje bycze nastawienie, potwierdzone przez serię wyższych szczytów i dołków od październikowego dołka w okolicach 1.850 pkt. Dlatego krótkoterminowa ocena jest na poziomie "wzrost". Nie ma jednak wyjątkowej siły, ponieważ dzienny wykres momentum poniżej pokazuje niższe szczyty od początku tego roku. Wyższych cen należy oczekiwać tak długo, jak długo ceny poruszają się w kanale trendu wzrostowego, którego dolna krawędź oferuje wsparcie w okolicach poziomu 2.415.
Ceny konsolidują się obecnie powyżej powoli rosnącej linii MA-50 w okolicach poziomu 2.507. Udana konsolidacja powyżej tej średniej ruchomej pozostawi wzrostowe nastawienie nienaruszone i potrzebujemy zamknięcia powyżej majowego maksimum w okolicach 2.601, aby kontynuować trend wzrostowy, z potencjałem wzrostu w kierunku górnego końca rosnącego kanału trendu, dziś w okolicach poziomu 2.690.
Długoterminowy trend również jest wzrostowy. Ceny przebiły 7-letnią linię trendu spadkowego na wykresie tygodniowym (nie pokazano) w okolicach poziomu 2 375 w drugiej połowie lutego. Spadek w czerwcu do najniższego poziomu 2 384 należy uznać za cofnięcie w kierunku tej dawnej linii trendu, potwierdzające wybicie. Pomimo byczego trendu, potencjał wzrostowy pozostaje stosunkowo ograniczony w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Następny silny opór na wykresie tygodniowym znajduje się w okolicach poziomu 2.650, czyli szczytu z początku 2018 r., po tym jak ceny przekroczą majowe maksimum w okolicach 2.601.
Górny poziomy opór na długoterminowym wykresie miesięcznym znajduje się na szczycie z 2011 roku w okolicach poziomu 2.925.
Krótkoterminowy trend na wykresie dziennym pozostaje na poziomie „wzrost” tak długo, jak dolny koniec kanału wzrostowego nie zostanie naruszony. Jedynie zamknięcie poniżej linii EMA-200 na wykresie dziennym, obecnie w okolicach 2,341, jest wymagane do zmiany trendu.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.