Ale akcja! Nowe instrumenty bazowe prosto z USA
Berkshire Hathaway - B., Booking, Coca Cola, Exxon Mobil, Spotify oraz Super Micro Computer
Tracker
Nowy, pasywny typ produktu oparty o indeks DAX, teraz bez opłaty za zarządzanie - sprawdź

Warunki korzystania

Zawartość strony www.ingturbo.pl przeznaczona jest wyłącznie do użytkowania przez osoby, które posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby mające miejsce zamieszkania w innych krajach i/lub jurysdykcjach nie są uprawnione do korzystania z tej strony internetowej, dotyczy to w szczególności osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Kanadzie.
Produkty opisane na tej stronie nie mogą być oferowane do sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach. Obowiązujące ograniczenia sprzedaży zawarte są w prospekcie emisyjnym i musza być przestrzegane przez użytkowników niniejszej strony internetowej.
ING Bank N.V. jest podmiotem odpowiedzialnym za stronę www.ingturbo.pl oraz za zarządzanie jej zawartością.
Strona nie jest administrowana ani zarządzana przez ING Bank Śląski S.A. lub jakikolwiek z jego podmiotów zależnych.

Warunki ogólne

W związku z korzystaniem ze strony internetowej nie jest zawierana żadna umowa pomiędzy użytkownikiem a ING Bank N.V., w szczególności nie jest zawierana żadna umowa dotycząca udzielania porad lub informacji. Z korzystania ze strony internetowej lub z akceptacji niniejszych Warunków ogólnych nie mogą wynikać żadne roszczenia użytkownika wobec ING Bank N.V..

Doradztwo i usługi/czynności inwestycyjne

Treści zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, zalecenia lub zachęty do kupna, sprzedaży lub utrzymywania w posiadaniu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przedstawione informacje nie zastępują profesjonalnych porad dla inwestorów. Informacje na stronie nie stanowią oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Użytkownik nie może nabywać instrumentów finansowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jest to możliwe jedynie za pośrednictwem odpowiednich rachunków inwestycyjnych.

Informacje zawarte na stronie

Informacje na Stronie pochodzą zarówno od ING jak również od osób trzecich. Ani ING Bank N.V. ani pozostali dostawcy danych nie mogą zapewnić, że podane informacje są prawdziwe, kompletne i aktualne w dowolnym momencie. Wszelkie dane kursowe mogą być przekazywane z opóźnieniem lub wykazane jako wskaźnik cen. Przedstawione na niniejszej Stronie odniesienia do wartości instrumentów bazowych, np. ceny akcji danej spółki, surowca lub indeksu nie odzwierciedlają jakiegokolwiek powiązania pomiędzy ING Bank N.V. a daną spółka lub organizatorem indeksu. ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialności za niepełne, błędne lub nieaktualne informacje zamieszczone na tej stronie. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, których zawartość nie podlega kontroli i akceptacji przez ING Bank N.V. ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, dochodzenie jakichkolwiek roszczeń wobec ING Bank N.V. w związku z korzystaniem z powyższych stron jest wykluczone.

Prospekt

Informacje praktyczne na temat poszczególnych instrumentów finansowych można znaleźć w odpowiednich prospektach emisyjnych. Prospekty mogą być pobierane za darmo z niniejszej strony internetowej lub przekazane Państwu w formie papierowej za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

Dostępność

ING Bank N.V. nie gwarantuje użytkownikom niniejszej strony internetowej, że będzie ona dostępna w dowolnej porze. W szczególności ING nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, przerw w dostępie lub całkowitego braku dostępu do strony. Jeśli ING Bank N.V. zamieszcza linki do innych witryn internetowych, które należą do osób trzecich, zawartość tych stron internetowych jest tworzona przez ich właścicieli. ING Bank N.V. nie ma możliwości sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad zawartością tych stron internetowych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do informacji zawartych na stronie, treści, obrazów, filmów i oprogramowania, w szczególności powiązanych z ING Bank N.V., są własnością ING Group N.V., dostawców danych lub innych osób trzecich. W szczególności dotyczy to znaków towarowych i logotypów, których jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie i usuwanie jest zabronione. Informacje zamieszczone na tej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych. Jakiekolwiek korzystanie z tej strony w celach komercyjnych bez pisemnej zgody ING Bank N.V. jest zabronione.

Wprowadzanie zmian

ING Bank N.V. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wybranych fragmentach lub w całości niniejszej strony w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków ogólnych traci swą ważność, ważność pozostałych postanowień pozostaje w mocy.

ING Bank N.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach Ogólnych w dowolnym momencie.
ING Bank N.V., który jest emitentem certyfikatów inwestycyjnych ING Turbo, podlega regulacjom holenderskiego banku centralnego (www.dnb.nl)., jak również organu nadzorczego dla holenderskiego rynku finansowego (www.afm.nl)

Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej jest dla nas bardzo istotna. Dlatego pragniemy zapewnić, że dane osobowe zebrane od użytkowników będą traktowane jako poufne. ING Bank N.V. podjął wszystkie niezbędne środki do zapewnienia, że dane osobowe udostępniane przez użytkownika na tej Stronie Internetowej, są traktowane z należytą starannością i że dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów, do jakich zostały zatwierdzone.
Dane osobowe to dane, które pozwalają lub mogą pozwolić na identyfikację danej osoby. Obejmują np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i inne informacje.

Zgoda na otrzymywanie newslettera

Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane kontaktowe za pośrednictwem niniejszej strony, będą one przetwarzane i wykorzystywane w celu reklamowania naszych usług, przeprowadzania badań rynku i gromadzenia Państwa opinii. Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach promocyjnych (np. przesyłanie newsletterów) wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych i adresu e-mail w celach promocyjnych. W tym celu należy poinformować nas o tym fakcie za pośrednictwem adresu info@ingturbo.pl lub odpowiedniego formularza.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Informacje na Państwa temat, uzyskane podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej nie będą przekazywane osobom trzecim. Wszelkie podmioty, które przetwarzają te informacje na nasze zlecenie są zobowiązane przepisami prawa oraz postanowieniami umów do zachowania powierzonych danych w tajemnicy.

Pliki Cookies (Ciasteczka)

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to małe zbiory danych, przechowywane podczas używania przeglądarki internetowej na dysku twardym Państwa komputera. Oprócz tak zwanych ciasteczek sesyjnych, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, używamy tak zwanych trwałych plików cookies, które rozpoznają regularnych użytkowników, dzięki czemu na przykład nie muszą Państwo ponownie wyrażać zgody na warunki korzystania z naszych usług podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej. Te ciasteczka automatycznie wygasają po upływie roku od Państwa ostatniej wizyty.
Mogą Państwo usunąć ciasteczka w dowolnym za pośrednictwem odpowiedniej funkcji w przeglądarce internetowej. Jeśli usuną Państwo ciasteczka lub zmienią ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała ciasteczka, może mieć to wpływ na funkcjonowanie serwisu.

Linki zewnętrzne

Niniejsza strona internetowa zawiera również linki odsyłające do stron osób trzecich. ING Bank N.V. dokłada wszelkich starań, aby te hiperłącza funkcjonowały prawidłowo. Jednocześnie ING Bank N.V. nie sprawuje żadnej kontroli nad zawartością i konstrukcją stron internetowych innych dostawców.

Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne

Aby zapewnić właściwy poziom ochrony informacji dostarczanych przez Państwa, regularnie aktualizujemy nasze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa są przeznaczone do ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą informacji.

Informacje dodatkowe

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od ING Bank N.V. przedstawienia informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa są przez nas przechowywane. Błędne dane zostaną poprawione po uzyskaniu przez nas stosownych informacji.

Informacje o emitencie

Emitentem Certyfikatów ING Turbo jest ING Bank N.V., z siedzibą w Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, w Holandii.
Tel.: 00 31 20 561 1619
E-mail: info@ing.nl

Zarząd:

Jan H.M. Hommen, J.V. (Koos) Timmermans, Patrick G. Flynn, Wilfred F. Nagel, William L. Connelly, C.P.A.J. (Eli) Leenaars
Przewodniczący Rady Nadzorczej ING Banku NV: Jeroen van der Veer

Bank zarejestrowany w Amsterdamie pod numerem: 33031431.
VAT: NL.00.10.28.418.B01

Organy regulacyjne emitenta

De Nederlandsche Bank N.V. (Bank Centralny Holandii), Westeinde 11017 ZN, Amsterdam, Holandia
www.dnb.nl

Autoriteit Financiële Markten (Urząd ds. Rynku Finansowego), Vijzelgracht 50 1017 HS, Amsterdam, Holandia
www.afm.nl