Ale akcja! Nowe instrumenty bazowe prosto z USA
Berkshire Hathaway - B., Booking, Coca Cola, Exxon Mobil, Spotify oraz Super Micro Computer
Tracker
Nowy, pasywny typ produktu oparty o indeks DAX, teraz bez opłaty za zarządzanie - sprawdź

Certyfikaty Turboczęsto zadawane pytaniai odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Na co zwrócić uwagę przy inwestowaniu w certyfikaty Turbo?

Ta sekcja umożliwi ci lepsze poznanie certyfikatów co będzie pomocne w Twoich inwestycjach. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania inwestorów które były do nas kierowane mailowo czy telefonicznie.

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii na temat tych materiałów. Jeśli nie znalazłeś tu szukanych informacji, napisz do nas przez formularz jaki znajdziesz po prawej.

Sprawdź jakie bieżące informacje o certyfikatach udostępniamy na naszej stronie.

Dla podstawowych informacji związanych z certyfikatami zachęcamy do odwiedzenia naszej Akademii.
Każdy certyfikat ma swoją podstronę na której znajdziesz najważniejsze informacje. Dużo z nich ma swoje dodatkowe wyjaśnienie pozwalające lepiej zrozumieć certyfikaty.

 1. Nazwa skrócona za pomocą której handlujesz przez swoje konto maklerskie
 2. Oferty kupna i sprzedaży animatora, poziom dźwigni czy bariery
 3. Historyczny wykres ofert animatora, a w zakładce Kalkulator możliwość wyliczania teoretycznej ceny w przyszłości (patrz pytanie 3)
 4. Tu znajdziesz takie informacje jak koszt finansowania, czy wielkość emisji. Ten drugi parametr odpowie na pytanie, ile certyfikatów emitent może sprzedać (patrz pytanie 17)
 5. Dociekliwi znajdą tutaj dokumenty na podstawie których certyfikat został wyemitowany (prospekt czy warunki końcowe) oraz aktualne Kluczowe informacje dla inwestorów pozwalające porównać różne typy instrumentów
drawing drawing

Jak prosto wyliczyć zmianę w cenie certyfikatu, poziomu finansowania i bariery? Obsługa kalkulatora.

Bardzo często chcemy wiedzieć ile będzie wynosiła cena certyfikatu jak instrument bazowy wzrośnie lub spadnie o określoną wartość. Służy do tego specjalny kalkulator, który jest dostępny na stronie ingturbo.pl. Wystarczy wybrać konkretny certyfikat i pod informacjami o certyfikacie kliknąć „Kalkulator ceny certyfikatu”.

drawing

Jak działa kalkulator

 1. Dane przedstawiane w kalkulatorze są wyłącznie orientacyjne i nie prezentują dokładnie przyszłych cen rynkowych.
 2. W kalkulatorze nie są uwzględniane zmiany kursów walut dla instrumentów bazowych notowanych w walutach obcych.
 3. Poziom bariery jest uwzględniany codziennie zamiast raz w miesiącu.
 4. Kalkulator prezentuje wartość certyfikatu uwzględniając spread animatora.
 5. Bieżąca sytuacja to oferta sprzedaży (inwestor kupuje), nowa sytuacja to oferta kupna animatora (inwestor sprzedaje).

Przykłady zastosowania kalkulatora.

Przykład 1

Jaka będzie cena certyfikatu i stopa zwrotu po wzroście instrumentu bazowego o określoną wartość. Zakładamy brak zmiany poziomu finansowania i poziomu bariery.
Krok 1. Wpisujemy nowy kurs instrumentu bazowego. Zakładamy wzrost o 1 zł.
Krok 2. Ilość dni – najlepiej wpisać 0. Pomijamy wtedy koszt finansowania.
Krok 3. Ilość certyfikatów 1 lub więcej.

drawing

Kalkulator wylicza nową cenę certyfikatu (oferta kupna animatora) oraz podaje zmianę procentową i wartościową instrumentu bazowego i certyfikatu. W kalkulatorze widoczna jest zmiana wartości instrumentu bazowego o 1 zł i zmiana ceny certyfikatu o 0,89 zł. Zgodnie z założeniami zmiana instrumentu bazowego o określoną wartość powoduje taką samą zmianę ceny certyfikatu. W podanym przykładzie różnica 0,11 zł wynika z uwzględnienia w wyliczeniach spreadu animatora.

Przykład 2

Jaka będzie cena certyfikatu, poziom finansowania i poziom bariery po upływie określonego czasu, w tym przykładzie 30 dni.
Krok 1. Wpisujemy nowy kurs instrumentu bazowego. Aby nie uwzględniać wpływu ceny instrumentu bazowego, przyjmujemy do wyliczeń taki sam kurs jak obecnie.
Krok 2. Ilość dni wpisujemy 30.
Krok 3. Ilość certyfikatów 1 lub więcej.

drawing

Kalkulator wylicza koszt finansowania w określonym czasie i jaki ma to wpływ na poziom ceny instrumentu bazowego i barierę. W tym przykładzie koszt finansowania wynosi 10,7 (rocznie), co w przeliczeniu na 30 dni daje 0,16 zł. Po wzroście poziomu finansowania o 16 groszy, o taką samą wartość jest obniżana cena certyfikatu. W tym przykładzie dodatkowo w cenie certyfikatu uwzględniany jest spread animatora 8 groszy, bo kalkulator pokazuje dla nowej sytuacji ofertę kupna animatora (dla bieżącej sytuacji podawana jest oferta sprzedaży animatora). Po wzroście poziomu finansowania rośnie również poziom bariery o 20 groszy.

Jak ustalana jest bieżąca cena certyfikatu?

Do wyceny instrumentu finansowego brana jest wartość ostatniej transakcji. Kwota ta umożliwia szybką wycenę portfela i obliczenie zyskowności inwestycji. W przypadku certyfikatów transakcje zawierane są rzadziej i wycena portfela nie jest aktualna. Do wyceny należy brać pod uwagę oferty animatora (kupna i sprzedaży). Oferty podawane przez animatora zależą od zmiany ceny instrumentu bazowego i naśladuje jego zmiany. W dużym uproszczeniu zmiana instrumentu bazowego o 1 zł powoduje przesuniecie ofert animatora też o 1 zł. Zatem oferty animatora zmieniają się pod wpływem zmian ceny instrumentu bazowego.
Jak zatem ustalane są ceny w ofertach kupna i sprzedaży animatora? Na poziom ofert ma wpływ kilka parametrów:

 1. Poziom finansowania – w dniu emisji jest ustalany przez animatora i jest codziennie korygowany o koszt finansowania.
 2. Cena instrumentu bazowego a dokładniej wartość najlepszej oferty kupna i sprzedaży na instrumencie bazowym.
 3. Spread animatora (różnica pomiędzy ofertą kupna i sprzedaży), ustalana jest przez animatora dla każdego instrumentu bazowego. Dla danego instrumentu bazowego spread co do zasady jest stały (nie ulega ciągłym zmianom w trakcie sesji), ale może się różnic w zależności czy jest to certyfikat LONG lub SHORT. W niektórych przypadkach spread tymczasowo może być też większy niż standardowo ustalony.
 4. Mnożnik i kurs walut.

Przykład wyliczenia dla certyfikatu LONG.

drawing

Przykład wyliczenia dla certyfikatu SHORT.

drawing

Przy wyliczaniu ofert animatora należy również zwrócić uwagę na mnożnik i walutę instrumentu bazowego.
Dla każdego certyfikatu w tabelce podawany jest mnożnik. Jeżeli wynosi on 10 to oznacza, że 10 certyfikatów ma wartość 1 akcji instrumentu bazowego.

drawing

Dla każdego certyfikatu podawana jest waluta instrumentu bazowego. Jeżeli jest inna niż PLN to przy wyliczeniach należy uwzględnić również kurs walutowy – notowania certyfikatów są w PLN.

drawing

Powyższe informacje pozwolą lepiej zrozumieć zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami certyfikatów i wpływu tych parametrów na wyliczenie ceny ofert kupna i sprzedaży animatora. Poniżej certyfikat na DAX, dla którego poziom finansowania, kurs instrumentu bazowego i bariera podawana jest w EUR, kurs certyfikatu podawany jest w PLN, a do tego dochodzi jeszcze mnożnik 0,01.

drawing

Czy kurs walut ma wpływ na cenę certyfikatów?

Certyfikaty Turbo notowane są na giełdzie w Warszawie w walucie PLN. Z kolei instrumenty bazowe na indeksy i akcje zagraniczne czy surowce notowane są w walutach obcych. W takiej sytuacji kurs walutowy będzie miał wpływ na kurs certyfikatu na giełdzie.
W jakiej walucie są notowane instrumenty bazowe najlepiej sprawdzić na stronie ingturbo.pl, po wybraniu konkretnego certyfikatu.

drawing

Informacje te można również znaleźć w dokumencie Kluczowe Informacje (KID), który jest do pobrania w sekcji „Dokumenty dodatkowe” pod wykresem certyfikatu.

Jak wpływa zachowanie waluty na kurs certyfikatu, na przykładzie certyfikatu Gold. Poziom finansowania 1778,24 USD, mnożnik 10.

drawing

Oferta kupna animatora = oferta sprzedaży na instrumencie bazowym – poziom finansowania / mnożnik

Podstawiając do wzoru oferta kupna animatora wynosi 14,51 USD. Przeliczając otrzymany wynik według aktualnego kursu USD/PLN 4,025 oferta kupna animatora wynosi 58,40 PLN (14,51 USD * 4,025), zgodnie z prezentowaną informacją w tabelce.

Zakładając, że kurs instrumentu bazowego nie zmieni się, to po spadku kursu USD/PLN do 4,005 oferta kupna animatora spadnie do poziomu 58,11 PLN. W takiej sytuacji spadek kursu USD/PLN ma niekorzystny wpływ na wycenę certyfikatu.

Natomiast przy wzroście kursu USD/PLN do 4,045 oferta kupna animatora będzie wyższa i wyniesie 58,69 PLN, co jest korzystne dla wyceny certyfikatu. WAŻNE: Kurs walutowy jest na bieżąco uwzględniany w wycenie certyfikatu.

Jak długo certyfikat jest notowany?

Często certyfikaty Turbo ze względu na niektóre cechy (dźwignia, naśladowanie instrumentu bazowego) są porównywane do kontraktów terminowych. Z tego względu pierwszym pytaniem, które się nasuwa, to jaki certyfikat Turbo ma termin ważności. Kontrakty terminowe mają kilka serii, a każda seria ma określony termin wygasania. Certyfikaty Turbo nie mają natomiast terminu ważności. Oznacza to, że mogą być notowane cały czas jak akcje, pod pewnymi wyjątkami:

 1. Osiągnięcie poziomu bariery przez instrument bazowy. Wtedy certyfikat przestaje być notowany ponieważ zadziałał tzw. automatyczny stop loss ograniczający wysokość poniesionej straty.
 2. Wykup emitenta. To jest prawo emitenta, jednak o takim fakcie emitent musi poinformować inwestorów. W dotychczasowej historii notowania certyfikatów taka sytuacja nie miała miejsca.

Po wygaśnięciu certyfikatu po jakiej cenie zostanie on rozliczony?

Po osiągnieciu poziomu bariery animator automatycznie dokonuje zamknięcia pozycji zabezpieczających. Cena rozliczeniowa, zwana wartością rezydualną, jaka zostanie wypłacona, będzie opublikowana na stronie ingtrurbo.pl. Wystarczy w wyszukiwarce na stronie wpisać jego nazwę skróconą np. INTLCDR61499.

drawing

Informacja ta będzie podana do 2 dni roboczych, licząc od dnia osiągnięcia poziomu bariery.
Następnie do 5 dni roboczych środki zostaną zaksięgowane na rachunku maklerskim. Odbędzie się to bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Do czasu rozliczenia przez KDPW certyfikaty mogą być widoczne na stanie konta maklerskiego.

Ważne:

 • Po osiągnieciu poziomu bariery animator automatycznie dokonuje zamknięcia pozycji zabezpieczających.
 • Teoretyczna wartość rezydualna to inaczej różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a poziomem finansowania. Jest to maksymalna wartość wypłacana inwestorowi. Wartość ta może być niższa i zależy od wielu czynników np. mała płynność na instrumencie bazowym, duża zmienność na instrumencie bazowym, otwarcie instrumentu bazowego z luką.

Kiedy i dlaczego zmienia się poziom bariery?

Poziom bariery jest bardzo ważnym parametrem, na który należy cały czas zwracać uwagę. Szczególnie gdy poziom bariery jest blisko ceny instrumentu bazowego, bo modyfikacja poziomu bariery może jeszcze bardziej zmniejszyć różnicę między nimi. Poziom bariery ulega zmianie w określonych sytuacjach.

 1. Poziom bariery modyfikowany jest z powodu zmiany poziomu finansowania. Dla przypomnienia poziom finansowania zmienia się codziennie. Dlatego raz w miesiącu, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, poziom bariery jest modyfikowany, aby nie zwiększać ryzyka poniesienia straty przez inwestora. Zmiana poziomu bariery zależy od rodzaju certyfikatu LONG/SHORT.
 2. Poziom bariery modyfikowany jest z powodu zmiany instrumentu bazowego. Ten przypadek ma miejsce w przypadku certyfikatów, dla których instrumentem bazowym jest kontrakt future (np. Brent, Natural Gas). Kontrakt terminowy jest instrumentem z określoną data ważności. Ponieważ certyfikat jest ważny bezterminowo, dlatego emitent dokonuje rolowania na kontrakt z najbliższą datą wygaśnięcia. Cena nowego kontraktu może być wyższa lub niższa od ceny wygasającego kontraktu, dlatego emitent uwzględnia tą różnicę modyfikując poziom finansowania i poziom bariery. Dzięki temu cena certyfikatu nie ulega zmianie. Rolowanie dokonywane jest na pięć do dziesięciu dni sesyjnych przed wygaśnięciem kontraktu terminowego, stanowiącego instrument bazowy. Więcej informacji w pytaniu 10.
 3. Poziom bariery jest modyfikowany z powodu wypłaty dywidendy. W przypadku wypłaty dywidendy korygowana jest cena instrumentu bazowego, a może się również zdarzyć, że korygowany jest indeks giełdowy w skład którego wchodzi ta spółka np. zdarza się to w przypadku indeksu WIG20. Jeżeli zmianie ulega cena instrumentu bazowego, to emitent modyfikuje również poziom bariery i poziom finansowania. Zarówno w przypadku certyfikatu LONG i SHORT poziom finansowania i poziom bariery jest obniżany. Więcej informacji w pytaniu 13.
 4. Poziom bariery jest modyfikowany z powodu zdarzeń korporacyjnych takich jak split lub resplit akcji, emisja nowych akcji.
 5. W przypadku sytuacji opisanej w punkcie pierwszym dochodzi jeszcze wątek wartości o jaką modyfikowana jest bariera. Informacje o wysokości obowiązującego poziomu można znaleźć zawsze na naszej stronie. W pierwszym dniu miesiąca bariera dostosowywana jest na podstawie zmiany poziomu finansowania w miesiącu poprzednim z uwzględnieniem dwóch elementów: bufora bariery i zaokrąglenia bariery.

Bufor bariery

To odległość wyrażona w procentach pomiędzy poziomem finansowania a barierą. Instrumenty o wyższym poziomie zmienności charakteryzują się większym buforem niż instrumenty o niższej zmienności.

Zaokrąglenie bariery

Jest to wartość do której zaokrągla się barierę. Dla certyfikatów Long zawsze w górę, dla certyfikatów Short zawsze w dół. Przy wartości tego współczynnika np. 0,1 bariera zawsze będzie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.

Przykład 1

Wartość poziomu finansowania certyfikatu Long pierwszego dnia miesiąca to 20, a bufor bariery wynosi 7,60%, a zaokrąglenie bariery 0,1. W tym przypadku poziom bariery dla danego miesiąca obliczany jest w następujący sposób [20,00 * (1 + 7,5%)] = 21,6

Przykład 2

Wartość poziomu finansowania certyfikatu Short pierwszego dnia miesiąca to 20, a bufor bariery wynosi 7,60%, a zaokrąglenie bariery 0,1. W tym przypadku poziom bariery dla danego miesiąca obliczany jest w następujący sposób [20,00 * (1 - 7,5%)] = 18,4
Obydwa przypadki obrazuje również poniższa tabela.

Turbo Long Turbo Short
Poziom finansowania certyfikatu 20 20
Bufor bariery 7,60% 7,60%
Nowa bariera bez zaokrąglenia 21,52 18,48
Zaokrąglenie bariery 0,1 0,1
Nowa bariera 21,6 18,4

Ważne

Należy pamiętać o możliwości wystąpienia knock-outu poprzez comiesięczną zmianę poziomu bariery. ING zastrzega sobie prawo do odstąpienia od tej procedury.

Dlaczego poziom bariery zadziałał poza godzinami notowań certyfikatów na GPW?

Notowanie certyfikatów odbywa się na giełdzie w godzinach 9:05 – 16:50. Handel niektórymi instrumentami bazowymi odbywa się także poza godzinami handlu samymi certyfikatami. W tym czasie certyfikaty również mogą osiągnąć poziom bariery. To zabezpiecza inwestora przed ryzykiem poniesienia większej straty.

Informacja o godzinach knockout podawana jest dla każdego rodzaju instrumentu bazowego na podstronach poszczególnych certyfikatów. Poniżej przykładowe godziny knockout.

drawing

Lista certyfikatów wygasłych publikowana jest na stronie ingturbo.pl. Po wybraniu w menu „produkty” należy wybrać nazwę instrumentu bazowego i filtr „wygasłe”. Otwiera się tabelka z podstawowymi informacjami o wygasłych certyfikatach, w tym podana jest godzina knockout (poniżej). Jak widać knockout może nastąpić poza godzinami notowania certyfikatów na GPW.

drawing

Ważne

 1. Knockout zadziała jak na GPW nie ma sesji (święta), ale notowane są instrumenty bazowe na innych giełdach.
 2. Certyfikaty nie będą notowane jak nie ma sesji na giełdzie gdzie notowany jest instrument bazowy, pomimo działania GPW.
 3. Certyfikat może być notowany jak nie jest notowany instrument bazowy. Animator wtedy może kwotować bo działa rynek terminowy na którym jest notowany instrument bazowy np. indeks DAX. W takiej sytuacji są notowania certyfikatów ale nie wystąpi knockout.

Rolowanie kontraktów - jak zmienia się bariera i poziom finansowania dla certyfikatów opartych o kontrakty (np. Brent, Natural Gas)?

Certyfikaty mogą opierać się o instrumenty bazowe, które są kontraktami future. Najczęściej taka sytuacja występuje w przypadku surowców np. Brent Future lub Natural Gas Future.

Kontrakty terminowe to instrumenty, które mają określony termin wygasania. Z tego powodu emitent okresowo roluje, czyli zmienia kontrakt terminowy na kolejny – z późniejszym terminem wygaśnięcia. Ten proces ma zapewnić ciągłość notowania certyfikatów opartych o kontrakty terminowe. W przeciwnym wypadku notowania certyfikatu zakończyłyby się w momencie, w którym kontrakt wygasa.

Animator roluje kontrakt na 5 do 10 dni sesyjnych przed ostatnim dniem notowania danej serii kontraktu terminowego, który stanowi instrument bazowy.
Informacja o rolowaniu nie jest przesyłana inwestorom. Możesz sprawdzić to samodzielnie, na podstronie certyfikatu, czy pojawiła się nowa seria kontraktu (screen poniżej).

drawing

Rolowanie nie powoduje zmiany ceny certyfikatu. Zmieniają się: cena kontraktu, poziom finansowania i poziom bariery. Nowe poziomy wynikają z różnicy w cenach nowego kontraktu i starego.

W zależności od różnicy w cenie pomiędzy starym a nowym kontraktem, poziom finansowania i poziom bariery może wzrosnąć lub spaść. Nowy poziom bariery związany z rolowaniem nie może spowodować knockoutu.

Knockout może wystąpić tylko wtedy, gdy kurs nowego instrumentu bazowego osiągnie poziom nowej bariery już po rolowaniu.

Na poniższym wykresie pokazaliśmy notowania dwóch kolejnych serii kontraktów. Biała linia wykresu przedstawia kontrakt wygasający, natomiast zielona dotyczy nowego kontraktu, na którym animator się zabezpiecza – powoduje to zmianę kursu instrumentu bazowego o 2,5 USD.

drawing

Poniżej pokazaliśmy notowania kontraktów Brent Future na giełdzie, w kolejności od najkrótszego terminu wygasania. W czerwonej ramce widać różnicę ceny pomiędzy poszczególnymi seriami. Animator zawsze roluje się na kontrakt o najbliższym terminie wygaśnięcia. W tym przykładzie z listopadowego (NOV19), na grudniowy (DEC19):

drawing

Dlaczego dźwignia finansowa się zmienia, a po kupnie jest już stała?

Certyfikat można zapisać wzorem (wzór dla certyfikatu LONG):

cena instrumentu bazowego = cena certyfikatu + poziom finansowania

Jeżeli przyjmiemy, że poziom finansowania się nie zmienia (w ciągu jednego dnia), to zmiana ceny instrumentu bazowego o określoną wartość np. 5 zł, spowoduje zmianę ceny certyfikatu o tę samą wartość (wynika to z powyższego wzoru). To założenie pozwoli na wyliczenie dźwigni. Dźwignia wyliczana jest według wzoru:

dźwignia = cena instrumentu bazowego/cena certyfikatu

Dźwignia w czasie notowań certyfikatów jest zmienna, bo zależy od ceny certyfikatu i ceny instrumentu bazowego. Jak to wygląda na liczbach po zmianie ceny instrumentu bazowego o 5 zł cena certyfikatu też rośnie o 5 zł, a dźwignia spada o 3:

drawing

W zależności od rodzaju certyfikatu (LONG, SHORT) i kierunku zmiany ceny instrumentu bazowego można określić kierunek zmiany dźwigni finansowej.

drawing

Jednak należy pamiętać, że kupując certyfikaty „blokujemy” poziom dźwigni z momentu transakcji. Kupując certyfikat o dźwigni 10, nawet jeśli po jakimś czasie spadnie ona do 7 nie oznacza to spadku dźwigni naszej inwestycji. Ona dla już kupionych certyfikatów nadal będzie wynosić około 10. Pokazuje to poniższy przykład:

drawing

Ważne

Twoja stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty jest obrazowana przez poziom dźwigni z jaką wchodziłeś w inwestycję.

Ile kosztuje trzymanie certyfikatów Turbo?

Po zakupie certyfikatów, od pożyczki udzielonej przez emitenta (poziom finansowania), naliczane jest oprocentowanie. Koszt ten zależy od rodzaju instrumentu bazowego i rodzaju certyfikatu (LONG, SHORT). Przykład wyliczania poniżej.

drawing

Koszt finansowania podawany jest dla każdego certyfikatu w tabeli.

drawing

Koszt finansowania, podany procentowo w skali roku, jest naliczany codziennie. Jest on uwzględniany w poziomie finansowania. Oczywiście jest to koszt jaki jest naliczany tylko przy przetrzymywaniu pozycji przez noc.

WAŻNE

Koszt finansowania jest naliczany codziennie dlatego działa tu procent składany. Rzeczywisty koszt finansowania może być większy.

Jak wypłata dywidendy wpływa na cenę certyfikatu?

Jak dywidenda wpływa na certyfikat i na instrument bazowy:

 1. Cena certyfikatu nie ulega zmianie, bo inwestor nie otrzymuje dywidendy.
 2. Poziom finansowania i poziom bariery dla certyfikatu są korygowane w dół.
 3. Kurs instrumentu bazowego (akcji) ulega obniżeniu.
  Poziom finansowania i poziom bariery są korygowane po zakończeniu sesji, w dniu nabycia praw do dywidendy.

Wpływ dywidendy na certyfikaty oparte o indeksy. Giełdy mogą też korygować swoje indeksy w dniu ustalenia prawa do dywidendy od akcji. Na przykład ma to miejsce w przypadku indeksu WIG20. Każdorazowo giełda podaje wartość o jaką jest obniżana wartość indeksu i o taką samą wartość obniżany jest poziom finansowania i poziom bariery dla certyfikatów opartych o indeks WIG20.

Przykład:

Certyfikat na akcje PZU. Dzień ustalenia praw do dywidendy 12 sierpnia 2019. Wysokość dywidendy 2,80 zł, dywidenda netto 2,27 zł po potrąceniu 19% podatku.

Dla certyfikatu Long.

Poziom finansowania korygowany jest o wartość dywidendy netto (2,27 zł) do poziomu 32,54 zł. Poziom bariery został wyliczony przez animatora na 35 zł, co oznacza obniżenie o 2,40 zł.

Dla certyfikatu Short.

Poziom finansowania korygowany jest o wartość całej dywidendy 2,80 zł do poziomu 48,95 zł. Poziom bariery został wyliczony przez animatora na 35 zł, co oznacza obniżenie o 2,60 zł.

Czy PIT8C ujmuje zyski i straty z certyfikatów Turbo?

Poniższa informacja nie stanowi doradztwa podatkowego. W celu uzyskania dokładnych informacji należy kontaktować się z Urzędem Skarbowym lub autoryzowanym doradcą podatkowym.
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Papierami wartościowymi są również certyfikaty Turbo. W przypadku nich mogą wystąpić dwie sytuacje mające wpływ na rozliczenie podatku.

Kupno/sprzedaż certyfikatów na giełdzie.

Jeżeli w danym roku podatkowym inwestor sprzeda certyfikaty na giełdzie, wtedy informacja o dochodzie ze zbycia certyfikatów umieszczana jest w informacji podatkowej PIT-8C, wystawionej przez biuro maklerskie.

Wypłata wartości rezydualnej po osiągnieciu poziomu bariery przez instrument bazowy.

Interpretacja przepisów podatkowych w zakresie wypłaty wartości rezydualnej (tzw. wykup końcowy) w różnych biurach maklerskich jest różna. Wynika to z faktu przyjęcia dwóch odrębnych przepisów w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. 30a PDOF, który w charakterystyce jest bardziej podobny do wypłaty dywidendy i ryczałtowego pobierania podatku. W takiej sytuacji dochód nie jest uwzględniany w informacji podatkowej PIT-8C.
 2. 30b PDOF gdzie zarówno straty jak i ewentualne zyski z wykupu końcowego rozliczane jest w PIT8C – tu można mówić o rezygnacji z praw wynikających z instrumentu finansowego. W przypadku certyfikatu Turbo ta rezygnacja jest wbudowana w certyfikat. W takiej sytuacji dochód jest uwzględniany w informacji podatkowej PIT-8C. Najlepiej zwrócić się do biura maklerskiego o informację czy wartość rezydualna jest uwzględniana w informacji podatkowej PIT8-C. Jeżeli nie jest uwzględniona to można się zwrócić do biura maklerskiego o wystawienie korekty do informacji PIT-8C która uwzględni wypłaconą wartość rezydualną.
  Innym rozwiązaniem jest też zwrócenie się do biura maklerskiego o wystawienie zaświadczenia o wypłaconej wartości rezydualnej i samodzielne uwzględnienie straty/zysku w swoim zeznaniu podatkowym. Jednak w takiej sytuacji istnieje ryzyko odmiennej interpretacji urzędu skarbowego i możliwość zakwestionowania takiego działania. Dla pewności należy zwrócić się o wykładnie do Urzędu Skarbowego lub autoryzowanego doradcy podatkowego.

Co oznacza, że certyfikat jest zawieszony.

Brak animatora na rynku. Zawieszenie notowań występuje w sytuacji gdy animator nie wystawia ofert kupna i sprzedaży na giełdzie . Do momentu ponownego przesłania zleceń przez animatora, giełda zawiesza notowania. Jest to specyfika kwotowania takich instrumentów w systemie animatora rynku, nie tylko Turbo, ale również certyfikatów innych emitentów.
Animator kwotuje certyfikaty przez całą sesję, ale sporadycznie mogą wystąpić chwilowe zawieszenia notowań. Przykładem takiej sytuacji może być gwałtowna, dość znaczna zmiana kursu instrumentu bazowego. Wtedy może zadziałać zabezpieczenie przed arbitrażystami, którzy mogliby wykorzystać nieefektywności w odświeżaniu notowań.

Cała emisja została sprzedana przez animatora. Dla każdego certyfikatu emitent ustala poziom emisji. Jest on podawany na stronie po wybraniu konkretnego certyfikatu. Jeżeli cała emisja zostanie sprzedana wtedy następuje zawieszenie notowań. Taki stan trwa przez chwilę do czasu zmiany statusu notowań certyfikatu na giełdzie – z kwotowania obustronnego na tylko zlecenie kupna.

Kurs instrumentu bazowego osiągnął poziom bariery. Wtedy automatycznie zmienia się status notowań i nie są zawierane transakcje. W arkuszu zleceń mogą być widoczne zlecenia ale nie ma możliwości zawarcia transakcji.

Ważne

W czasie zawieszenia inwestorzy mogą składać zlecenia. Jeżeli złożone zlecenie, biorąc pod uwagę sytuację rynkową, mogło zostać zrealizowane przy normalnej obecności animatora (np. zlecenie PKC), to stanowi to podstawę do złożenia reklamacji i uzyskania rekompensaty. W przypadku uznania reklamacji zwracana jest różnica pomiędzy ceną realizacji zlecenia po odwieszeniu notowań, a możliwą ceną w czasie zawieszenia (o ile wiązało się to ze stratą dla inwestora). Jeżeli klient po odwieszeniu zrealizuje po lepszej cenie to jest to zysk klienta. Sama intencja złożenia zlecenia nie jest podstawą do uzyskania rekompensaty.

Certyfikat osiągnął barierę i nie można go sprzedać.

Po osiągnieciu bariery certyfikat jest zawieszony na giełdzie i nie są zawierane transakcje. Animator nie wystawia już zleceń kupna i sprzedaży. W takiej sytuacji ustalana jest wartość rezydualna (do 2 dni roboczych) i wypłacana jest automatycznie na rachunek maklerski za pośrednictwem KDPW (do 5 dni roboczych).

Jak sprawdzić czy certyfikat osiągnął barierę.

Wystarczy na stronie ingturbo.pl wpisać w wyszukiwarce nazwę certyfikatu. Po wybraniu, podawana jest informacja o terminie wygaśnięcia i wartości rezydualnej, która zostanie wypłacona inwestorom.

drawing

Lub wybrać zakładkę „produkty”, wybrać nazwę instrumentu bazowego a następnie zaznaczyć filtr „wygasłe”.

drawing

Nie można kupić certyfikatów – animator wystawia tylko zlecenia kupna.

Dla każdego certyfikatu emitent ustala wielkość emisji. Jest to maksymalna ilość certyfikatów którą może sprzedać animator. Po sprzedaniu całej serii animator dostarcza zlecenia kupna i będzie tylko skupywał certyfikaty z rynku. Jak animator skupi część certyfikatów z rynku ponownie wraca do dostarczania zleceń sprzedaży.

Jak można sprawdzić, że cała emisja została sprzedana. Po wybraniu zakładki Produkty i instrumentu bazowego informacja ta jest podawana na liście certyfikatów.

drawing

Ważne

Pomimo braku zleceń sprzedaży animatora na giełdzie, na stronie (zrzut poniżej) jest widoczna oferta sprzedaży, bo taka jest funkcjonalność – wolumen jest daną poglądowa i nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na giełdzie.

drawing

Można też sprawdzić o bezpośrednio w notowaniach giełdowych, w aplikacji maklerskiej. Animator dla danego certyfikatu (np. DAX) zawsze wystawia ofertę kupna i sprzedaży z tym samym wolumenem i tymi samymi widełkami. W tym przykładzie dla DAX, widełki animatora wynoszą 0,30 zł a oferty 5 000 sztuk.

drawing

Nie jest to idealna metoda do sprawdzenia czy cała emisja została sprzedana. Może się zdarzyć, że na pierwszym miejscu w arkuszu zleceń będzie widoczne zlecenie inwestora z ceną, zawierającą się w widełkach animatora. Można to wtedy sprawdzić jak inwestor posiada dostęp do notowań z 5 ofertami.

Inną metodą jest kontakt z obsługą certyfikatów pod adresem info@ingturbo.pl lub telefonicznie
32 357 00 34.

Nie są zawierane transakcje - stan równoważenia.

Kiedy cała emisja zostanie sprzedana to animator wystawia tylko zlecenia kupna. Zgodnie z regulacjami giełdy nadal mogą być zawierane transakcje, ale pod warunkiem, że transakcje będą zawierane w określonym przedziale cenowym. Są to wirtualne widełki ustalane przez giełdę według zasad przedstawionych poniżej. W drugiej kolumnie podawana jest wielkość widełek. Widełki te zależą od limitu ceny w ofercie kupna animatora. Widełki wirtualne ustalone przez giełdę mogą się różnić od widełek ustalonych przez animatora. Przykład dla DAX – dla limitu ceny 16,73 zł przy wystawianiu przez animatora zlecenia kupna i sprzedaży „widełki” wynoszą 0,30 zł, natomiast gdy animator wystawia tylko zlecenie kupna to widełki wynoszą 1 zł (przedział 10,00 – 24,99).

drawing

Równoważenie następuje w momencie gdy na podstawie składanych przez inwestorów zleceń, transakcja byłaby zawarta poza widełkami. Dla poniższego przykładu, transakcja może zostać zawarta jeżeli będzie w przedziale 17,52 – 18,52, natomiast na podstawie zleceń może zostać zawarta po 20. Giełda w takiej sytuacji nie dopuści do zawarcia transakcji i będzie cały czas trwał stan równoważenia. W ten sposób giełda ogranicza ryzyko zawarcia transakcji odbiegającej od wyceny rynkowej.

drawing

Ważne

Stan równoważenia trwa tak długo, dopóki nie pojawią się zlecenia inwestorów, które spowodują że kurs transakcji obniży się do poziomu wirtualnych widełek wyznaczonych przez giełdę.
Dla certyfikatów giełda podaje wirtualne widełki jako parametr TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia).

Nie mogę złożyć zlecenia PKC.

W systemie animatora rynku zlecenia PKC mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach notowań (zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego).

Jeżeli nie można złożyć zlecenia PKC, to może to wynikać z ograniczeń wprowadzonych przez biuro maklerskie. W celu potwierdzenia tej informacji należy skontaktować się z biurem maklerskim prowadzącym rachunek maklerski.

Czy na certyfikaty można składać zlecenia stop?

Tak, określają to Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG). Ważna informacja, zlecenia stop są aktywowane przez limit ceny w zleceniu animatora, inaczej niż dla akcji gdzie zlecenia stop są aktywowane przez cenę transakcji.
Zasady składania zleceń STOP:

 1. Zlecenie sprzedaży STOP – w momencie złożenia zlecenia STOP, limit aktywacji musi być niższy od ceny w zleceniu kupna animatora. Zlecenie zostaje aktywowane gdy limit aktywacji zlecenia jest wyższy lub równy limitowi ceny w zleceniu kupna animatora.
 2. Zlecenia kupna STOP – w momencie złożenia zlecenia STOP, limit aktywacji musi być wyższy od ceny w zleceniu sprzedaży animatora. Zlecenie zostaje aktywowane gdy limit aktywacji zlecenia jest niższy lub równy limitowi ceny w zleceniu sprzedaży animatora.
  Dokładne zasady opisane są w SZOG na stronie gpw.pl

Ważne

Aktywacja zlecenia stop może nastąpić pomimo, że zlecenie animatora nie osiągnęło limitu aktywacji zlecenia klienta. Na giełdzie certyfikaty mogą przechodzić w stan „Tylko zlecenia sprzedaży”. To stan gdy cała oferta kupna animatora została zrealizowana. Zgodnie z regulacjami giełdy w stanie „Tylko zlecenia sprzedaży” zostają aktywowane wszystkie zlecenia sprzedaży STOP. Oznacza to, że zlecenie klienta może zostać zrealizowane po innej cenie niż określone w zleceniu przez klienta.

Obroty, a płynność certyfikatów na giełdzie.

Dla inwestorów duże znaczenia przy inwestowaniu na giełdzie ma płynność obrotu na instrumencie finansowym. Im większa płynność, tym mniejsze ryzyko związane z kupnem lub sprzedażą posiadanych instrumentów.

Certyfikaty Turbo notowane są w systemie animatora rynku. Oznacza to, że animator na podstawie umowy z giełdą ma obowiązek wystawiać zlecenia kupna i sprzedaży przez cały czas trwania notowań. To animator dostarcza płynność na wszystkich certyfikatach ING, przez co ryzyko inwestowania jest mniejsze niż na innych instrumentach finansowych.

Jak działa animator. Dla każdego certyfikatu ING, animator wystawia zlecenia z takim samym wolumenem i spreadem dla zleceń kupna i sprzedaży. Zmiana ceny instrumentu bazowego powoduje przesunięcie zleceń kupna i sprzedaży animatora. Tak się dzieje bez względu na płynność i wolumeny zleceń na instrumencie bazowym. W trakcie sesji na danym certyfikacie może nie być obrotu, ale zlecenia kupna i sprzedaży są cały czas wystawiane przez animatora co zapewnia możliwość zawierania transakcji.

drawing

Mój certyfikat wygasł - kiedy zostanie rozliczony?

Po osiągnieciu bariery certyfikat jest zawieszony na giełdzie i nie są zawierane transakcje. W takiej sytuacji ustalana jest wartość rezydualna (do 2 dni roboczych) i wypłacana jest automatycznie na rachunek maklerski za pośrednictwem KDPW (do 5 dni roboczych). Termin wygaśnięcia i wartość rezydualna podawana jest na stronie ingturbo.pl w zakładce Produkty i wybraniu filtra wygasłe.

drawing

Notowania na stronie, a notowania giełdowe.

Na giełdzie animator kwotuje certyfikaty na podstawie rzeczywistych notowań instrumentów bazowych. Sama zmiana kwotowań certyfikatów na giełdzie nie daje pełnej informacji jak zmieniła się cena certyfikatu i cena instrumentu bazowego.

Informacje o notowaniach certyfikatów można również śledzić na stronie www.ingturbo.pl. Podawane są kwotowania animatora, kurs instrumentu bazowego i zmiany procentowe certyfikatu i instrumentu bazowego.

Dane prezentowane na stronie nie są danymi rzeczywistymi on-line. Ważne w przypadku korzystania z danych na stronie:

 1. Dane na stronie mogą się odświeżać co kilka minut
drawing
 1. Wolumeny podawane przy ofertach animatora są danymi poglądowymi i nie pokazują rzeczywistych danych rynkowych.
drawing
 1. Zmiany procentowe instrumentu bazowego na stronie mogą się różnić od danych rzeczywistych. Wynik wyświetlany na stronie jest obliczany na podstawie danych dostępnych na stronie w godzinach 9:05-16:50. Z tego powodu kursem odniesienia jest kurs z godziny 16:50, a nie kurs odniesienia podawany przez giełdę.
drawing
 1. Zadziałał poziom bariery, ale nie widać tego na stronie. Dane na wykresie podawane na stronie są skompresowane, dlatego może nie być widoczny moment zadziałania bariery.

Spread animatora.

Spread to różnica między ceną w ofercie sprzedaży, a ceną w ofercie kupna animatora. Jest różny w zależności od rodzaju instrumentu bazowego i może różnić się dla certyfikatu LONG i SHORT.

Patrząc na spready w ofertach certyfikatów Turbo, pamiętaj, że kiedy kupujesz certyfikaty, ING jako zabezpieczenie musi kupić instrument bazowy. Dlatego przy ustalaniu spreadu animator bierze pod uwagę płynność i spread na instrumencie bazowym. Należy więc rozpatrywać spread na certyfikatach do wartości instrumentu bazowego, a nie do samej ceny certyfikatu.

Dlaczego kwotowania certyfikatu się nie zmieniają, mimo tego, że bariera nie została osiągnięta?

Animator wystawia swoje oferty kupna i sprzedaży w godzinach handlu certyfikatami. Spread animatora jest stały dla danego instrumentu bazowego. Najczęściej oferta animatora znajduje się na pierwszym miejscu w arkuszu zleceń – jako najlepsza dostępna oferta.

Jeśli certyfikat nie osiągnął bariery i nie widzisz oferty animatora, powodem może być to, że:

 1. W arkuszu zleceń na pierwszym miejscu jest zlecenie powyżej oferty animatora. Większość klientów w swoim biurze maklerskim ma bezpłatny dostęp do notowań z jedną najlepszą ofertą. W takiej sytuacji klienci nie będą widzieć zmian w kwotowaniach
drawing

Powyższy screen przedstawia sytuację, kiedy użytkownik ma dostęp tylko do jednej najlepszej oferty na rynku. W tym przypadku widzi jedynie zlecenia innych inwestorów, a nie widzi oferty animatora.

drawing

Powyższy screen przedstawia sytuację, kiedy użytkownik ma wykupiony dostęp do 5 najlepszych ofert na rynku. W tym przypadku widzi, że oferta animatora 30 000 szt. jest na 2 miejscu w arkuszu zleceń i zmienia się ona na bieżąco.

 1. Wystąpiły chwilowe problemy techniczne i animator nie dostarcza kwotowań na rynek. W takiej sytuacji animator wstrzymuje handel na danym certyfikacie i nie są realizowane żadne zlecenia – do momentu, w którym pojawi się animator. Taką sytuację zawsze staramy się rozwiązywać jak najszybciej, ale jeśli będzie ona występować dłużej, prosimy o kontakt przez infolinię.

Skąd wynika różnica między wartością indeksu na giełdzie, a jego wartością na stronie ingturbo.pl?

Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być sposób w jaki animator zabezpiecza swoją pozycję. Robi to poprzez otwarcie pozycji zabezpieczającej na kontrakcie terminowym na dany indeks. W tym momencie pojawia się pojęcie bazy czyli różnicy między wartością kontraktu, a wartością spot indeksu. Wartość bazy może być dodatnia lub ujemna jednak co do zasady w trakcie sesji nie ulega zbyt dużym wahaniom. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na opóźnienia i nieefektywności z jaką uczestnicy rynku wyceniają kontrakt, wahania mogą być większe. Z racji tego, że wartość bazy jest uwzględniana przez animatora raz dziennie w kwotowaniach certyfikatów różnica ta może być wtedy zauważalna. Obrazuje to poniższy screen:

drawing

Więcej o samej bazie można przeczytać w publikacji GPW - https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/Biblioteka-GPW/Instrumenty/GPW_Podstawy_Inwestowania_kontrakty_opcje_2018.pdf Ta broszura dotyczy polskiej giełdy, ale zasada jest taka sama dla innych indeksów/kontraktów.
Trzeba pamiętać, że mimo tej różnicy w prezentowaniu wartości indeksu knock-out będzie rozpatrywany zawsze w stosunku do wartości indeksu podawanego przez odpowiednią giełdę, a nie na stronie ingturbo.pl.

Przydatne linki zewnętrzne.

 1. Notowania - Aktualne notowania indeksów i innych instrumentów możesz sprawdzić tutaj: https://one.iex.nl/US/
 2. Ropa Brent Future - obowiązującą serię kontraktu na ropę Brent Future i dane dotyczące kolejnych serii możesz sprawdzić na stronie: https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/specs
 3. Natural Gas Future - obowiązującą serię kontraktu na Natural Gas future i dane dotyczące kolejnych serii możesz sprawdzić na stronie: https://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas_product_calendar_futures.html