Tracker
Nowy, pasywny typ produktu oparty o indeks DAX, teraz bez opłaty za zarządzanie - sprawdź
Analizy techniczne
Rozpoczynamy cykliczne publikowanie analiz dla wybranych instrumentów bazowych. Sprawdź co sądzi o nich analityk ING.
Analizy

[S&P500, USD/PLN, DAX, Nasdaq] Analiza techniczna – 09.07.2024

|
Powrót do przeglądu

Analiza techniczna S&P500, USD/PLN, DAX, Nasdaq
Zapraszamy na przegląd rynku.

S&P500

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: wzrostowy

Wsparcie 1: 5,445 Opór 1: 5,648
Wsparcie 2: 5,320 Opór 2: 5,745

S&P 500 INDEX daily chart.png

Bardzo byczy rynek, wciąż osiągający nowe szczyty na niezbadanym terytorium, co sugeruje, że należy spodziewać się wyższych cen. Potencjał spadkowy powinien być stosunkowo ograniczony i zalecamy kupowanie spadków w ramach trendu wzrostowego.
Zacznijmy od długoterminowego wykresu tygodniowego. Interesujące jest to, że wykres ten wybił się w górę powyżej poziomego oporu w okolicach 4.819 na początku tego roku po tym jak poruszał się w trendzie bocznym w ramach dużej fazy konsolidacji między 3.584 a 4.819 w ciągu ostatnich 3 lat. To wybicie wskazuje na wznowienie długoterminowego trendu wzrostowego. W oparciu o większy zakres handlowy 3.584 i 4.819 możemy znaleźć cel na poziomie około 6.055. To nadal sugeruje dalszy potencjał wzrostowy. Wreszcie, mamy inne bycze długoterminowe cele na 5.865 i 6.362, również sugerujące kontynuację trendu wzrostowego w kierunku wyższych poziomów.
Wykres dzienny pokazuje ładny i solidny trend wzrostowy od październikowego minimum w okolicach poziomu 4,130. Ceny wciąż osiągają nowe rekordy wszech czasów, z wczorajszym maksimum na poziomie 5,583. Dzienny wykres momentum poniżej jest wykupiony. Samo w sobie nie jest to sygnałem sprzedaży, ale nie wyklucza cofnięcia w ramach trendu wzrostowego. Udana konsolidacja powyżej poziomego wsparcia w okolicach 5,445 pozostawi nienaruszone nastawienie wzrostowe w kanale trendu wzrostowego. Górna krawędź kanału trendu wzrostowego sugeruje, że istnieje potencjał wzrostu do poziomu około 5,745. Krótkoterminowy byczy poziom docelowy to 5.648, czyli pierwszy punkt odniesienia.
Zamknięcie poniżej poziomego wsparcia w okolicach poziomu 5,445 byłoby nieco słabsze, ale dolny koniec rosnącego kanału trendu i rosnąca linia MA-50, obie w okolicach poziomu 5,320, zapewnią kolejne solidne wsparcie.

USD/PLN

Trend długoterminowy: Neutralny
Trend krótkoterminowy: Neutralny

Wsparcie 1: 3,9000 Opór 1: 3,9834
Wsparcie 2: 3,8850 Opór 2: 4,0350

USDPLN daily chart.png

Długoterminowy obraz na wykresie tygodniowym jest krytyczny, ponieważ ceny konsolidują się powyżej kluczowego poziomego wsparcia wokół poziomu 3,9000 i wahają się wokół 6-letniej linii trendu wzrostowego wokół poziomu 3,9450. Dopóki ceny pozostają poniżej linii EMA-40 na poziomie 4,0328 i linii EMA-200 na poziomie 4,0979 na wykresie tygodniowym, ryzyko jest spadkowe. To powiedziawszy, tygodniowe zamknięcie poniżej poziomego wsparcia w okolicach 3.9000 byłoby niedźwiedzie, wskazując na dalszą presję na sprzedaż z kolejnym solidnym poziomem wsparcia na wykresie tygodniowym w okolicach 3.6385.
Jednak seria wyższych minimów na dziennym wykresie momentum od czasu stanu wyprzedania pod koniec listopada mówi nam, że nie powinniśmy być tu zbyt niedźwiedzi. Niemniej jednak, również tutaj jest zadanie do wykonania, aby uniknąć dalszych spadków cen. Ceny powinny przebić się powyżej górnej linii MA-50 na poziomie 3,9834 i płaskiej linii EMA-200 na poziomie 4,0350, aby potwierdzić obecną boczną konsolidację. Przełamanie powyżej powoli opadającej linii trendu w okolicach poziomu 4,0960 jest wymagane do byczego wybicia wskazującego na wyższe ceny. Zamknięcie poniżej minimów z końca grudnia w okolicach 3,8850 byłoby słabe, sugerując początek trendu spadkowego.

DAX

Trend długoterminowy: wzrostowy
Trend krótkoterminowy: Neutralny

Wsparcie 1: 18,000 Opór 1: 19,000
Wsparcie 2 : 17,625 Opór 2 : 19,327

DAX Index daily chart.png

Długoterminowy trend jest nadal wzrostowy, choć nieco dojrzewa. Sugeruje to, że powinniśmy być przygotowani na konsolidację/korektę, ale potencjał spadkowy wydaje się ograniczony.
Zaczynając od długoterminowego wykresu tygodniowego, ceny konsolidują się poniżej majowego szczytu w okolicach poziomu 19.000. Tygodniowe zamknięcie powyżej poziomego oporu w okolicach poziomu 18.857 byłoby bycze, ale potencjał wzrostowy pozostaje ograniczony. Górny koniec stromego kanału trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym znajduje się w okolicach poziomu 19 327 i nie spodziewamy się przebicia powyżej tej linii trendu. Solidne długoterminowe wsparcie na wykresie tygodniowym znajduje się pomiędzy rosnącą linią EMA-40 na poziomie 17 480 a dolnym końcem rosnącego kanału trendu w okolicy 16 465.
Dzienny wykres momentum potwierdza brak siły, pokazując serię niższych szczytów od czasu wykupienia w marcu. Samo w sobie nie jest to sygnałem sprzedaży, ale pokazuje, że ceny walczą i znajdują się poniżej majowego szczytu w okolicach poziomu 19 000. Oznacza to, że nie bylibyśmy zaskoczeni przedłużeniem konsolidacji na wykresie dziennym, co potwierdza krótkoterminowa ocena "Neutralna".
Ceny oscylują obecnie wokół powoli rosnącej linii MA-50 w okolicach 18 433. Niższy szczyt wokół tej średniej ruchomej powinien prawdopodobnie skutkować spadkiem. Potencjał spadkowy będzie prawdopodobnie ograniczony. Spadek poniżej ostatnich minimów w okolicach 18.000 powinien skutkować testem solidnego obszaru wsparcia pomiędzy poziomą linią w okolicach 17.625 a rosnącą linią EMA-200 w okolicach 17.402.

Nasdaq

Trend długoterminowy: Wzrostowy
Trend krótkoterminowy: Neutralny

Wsparcie 1: 19,763 Opór 1: 20,440
Wsparcie 2: 19 475 Opór 2: 20 645

Nasdaq 100 Index daily chart.png

Silny rynek i wyższe ceny są prawdopodobne w nadchodzących miesiącach, z byczym celem na poziomie 23 855. Jednak w perspektywie krótkoterminowej potencjał wzrostowy będzie prawdopodobnie ograniczony, co potwierdza wykres dzienny, a zatem obecna ocena krótkoterminowa jest "neutralna". Ceny znajdują się na górnym końcu kanału trendowego na wykresie dziennym w okolicach poziomu 20 440 w ramach solidnego trendu wzrostowego trwającego od listopada ubiegłego roku. Pogłębiający się od kwietnia trend wzrostowy sugeruje, że górny koniec tego kanału jest również blisko, w okolicach poziomu 20.645, potwierdzając pogląd, że potencjał wzrostowy będzie prawdopodobnie ograniczony. Należy pamiętać, że dzienny wykres momentum jest wykupiony, ale nie osiąga nowych maksimów w stosunku do wykresu cenowego. Ta niedźwiedzia dywergencja może sygnalizować szczyt na obecnych poziomach, po którym nastąpi cofnięcie.
Spadek poniżej poziomu 20.000 pogorszy krótkoterminowy obraz, a zamknięcie poniżej dolnego końca stromego kanału trendu wzrostowego w okolicach poziomu 19.763 sugerowałoby test poziomego wsparcia w okolicach 19.475. Długoterminowe nastawienie wzrostowe na wykresie dziennym pozostaje nienaruszone, dopóki ceny z powodzeniem konsolidują się powyżej poziomej linii wokół 19 475 i rosnącej linii MA-50, obecnie na poziomie 18 878.

Disclaimer

Niniejszy raport został sporządzony w imieniu ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji Wholeasale Banking ING Bank N.V. i niektórych jego spółek zależnych) wyłącznie w celach informacyjnych. ING stanowi część Grupy ING (a dokładniej dla potrzeb tej publikacji ING Groep N.V. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone). Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Chociaż dołożono należytej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd w momencie publikacji, ING nie gwarantuje, że są one dokładne lub kompletne. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ING mogło wydać i może w przyszłości wydać inne komunikaty, które są niespójne z informacjami przedstawionymi w niniejszym raporcie i prowadzą do innych wniosków. Grupa ING i każdy z jej członków kadry kierowniczej, pracowników, osób powiązanych i prowadzących rachunki uznaniowe może, w zakresie nieujawnionym powyżej i w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać długie lub krótkie pozycje lub w inny sposób mieć udział w jakichkolwiek transakcjach lub inwestycjach (w tym w instrumentach pochodnych), o których mowa w niniejszym raporcie. Ponadto Grupa ING może świadczyć usługi bankowe, ubezpieczeniowe lub zarządzania aktywami na rzecz dowolnej spółki, o której mowa w niniejszym raporcie, lub zabiegać o taką działalność. Ani Grupa ING, ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub wtórne straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania niniejszego raportu lub jego treści. Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i prawami do baz danych i nie może być powielany, rozpowszechniany ani publikowany przez żadną osobę w jakimkolwiek celu bez uprzedniej wyraźnej zgody ING. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejszy raport może zawierać adresy stron internetowych lub hiperłącza do nich. Z wyjątkiem zakresu, w jakim raport odnosi się do materiałów na stronie internetowej ING, ING nie dokonał przeglądu takiej strony i nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość. Taki adres lub hiperłącze (w tym adresy lub hiperłącza do materiałów na własnej stronie internetowej ING) jest udostępniany wyłącznie dla wygody użytkownika i w celach informacyjnych, a treść takiej strony internetowej w żaden sposób nie stanowi części niniejszego dokumentu. Użytkownik uzyskuje dostęp do takiej strony internetowej lub korzysta z takiego łącza za pośrednictwem niniejszego raportu lub strony internetowej ING na własne ryzyko. Wszelkie inwestycje, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, niekoniecznie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach, mogą być niepłynne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wartość lub dochód z inwestycji, o których mowa w niniejszym dokumencie, może podlegać wahaniom i/lub zmianom kursów wymiany walut. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. ING nie będzie traktować odbiorców niniejszego raportu jako swoich klientów z tytułu otrzymania przez nich niniejszego raportu. Inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i podejmować decyzje inwestycyjne bez polegania na niniejszym raporcie. Tylko inwestorzy posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych, aby ocenić zalety i ryzyko, powinni rozważyć inwestycję w jakąkolwiek spółkę lub rynek omówiony w niniejszym raporcie, a inne osoby nie powinny podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego raportu. Klienci powinni kontaktować się z analitykami i realizować transakcje za pośrednictwem podmiotu ING w swojej jurysdykcji macierzystej, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. ING jest autoryzowany przez holenderski bank centralny i nadzorowany przez Europejski Bank Centralny (EBC), holenderski bank centralny (DNB) i holenderski urząd ds. rynków finansowych (AFM). ING Bank N.V. jest zarejestrowany w Holandii (nr rejestru handlowego 33031431 Amsterdam). Sformułowania zawarte w niniejszym raporcie zostały zawarte w dniu publikacji podanym w niniejszym raporcie. Dodatkowe informacje są dostępne na żądanie. Więcej informacji na temat Grupy ING można znaleźć na stronie http://www.ing.com. Informacje dotyczące poszczególnych krajów - EOG: Niniejszy raport jest dystrybuowany w EOG przez ING Bank N.V. i stanowi "badanie inwestycyjne" dla celów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i jako taki zawiera obiektywne lub niezależne wyjaśnienie kwestii zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie zalecenia zawarte w niniejszym raporcie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne oparte na osobistej sytuacji odbiorcy. Jeśli wymagane jest dalsze wyjaśnienie słów lub zwrotów użytych w niniejszym raporcie, odbiorcy zaleca się zasięgnięcie niezależnej porady prawnej lub finansowej.